Kalendarz

lipiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Ankieta

Gdzie chciałbyś pojechać na wakacje?

W góry - 66.7%
Nad morze - 33.3%
Nad jezioro - 0%
Do rodziny - 0%

Total votes: 3
The voting for this poll has ended on: 30 Kwi 2013 - 00:00

Statut Przedszkola

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.

Przedszkole jest placówką niepubliczną. Pełna nazwa brzmi - Przedszkole Niepubliczne „W Kasztanowym Parku" zwane w dalszej części statutu „przedszkolem".

Art. 2.

Przedszkole prowadzi Iwona Bursztyńska na podstawie wpisu do ewidencji działalności oświatowej prowadzonej przez Urząd Miasta Poznania - Wydział Oświaty pod numerem 65/2002.

Art. 3.

Adres przedszkola:
Przedszkole Niepubliczne „W Kasztanowym Parku"
ul. Grunwaldzka 68 60-311 Poznań

Art. 4.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

Art. 5.

Ilekroć w statucie jest mowa o placówce, należy przez to rozumieć Przedszkole Niepubliczne „W kasztanowym Parku" w Poznaniu.

Rozdział 2
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w aktach wykonawczych do ustawy.

ART. 6

Cele przedszkola:
• wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji,
• budowanie systemu wartości w taki sposób ,aby dzieci umiały rozróżnićdobro od zła,
• kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w sytuacjach nowych lu trudnych, a także do umiejętności radzenia sobie ze stresem i porażkami,
• rozwijanie umiejętności społecznych , tym samym pozytywnych relacji z rówieśnikami i dorosłymi,
• stwarzanie warunków sprzyjających zgodnej zabawie i nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
• troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną poprzez zachęcanie do uczestnictwa w różnych formach ruchu,
• wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka w relacjach ze środowiskiem społecznym, technicznym, kulturowym i przyrodniczym,
• wychowanie dzieci przez sztukę, kształtowanie umiejętności jej odbierania i tworzenia,
• kształtowanie poczucia przynależności społecznej ( w grupie rówieśników) i narodowej postawy małego patrioty,
• zwiększanie szans edukacyjnych dzieci poprzez wspomaganie (wspieranie) i rozwijanie ich naturalnej aktywności , ciekawości oraz radości płynącej z poznawania świata.
Cele są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego Ministerstwa Edukacji Narodowej 2012.

Art. 7.

Zadania przedszkola:
• zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze adaptacji i bezpieczeństwa,
• zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu
• organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z wymaganiami higieny pracy, nauki i wypoczynku z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych małych dzieci,
• dostosowanie treści metod i form stosowanych w procesie dydaktyczno - wychowawczym do możliwości rozwojowych dziecka,
• udzielanie pomocy pedagogiczno-psychologicznej,
• podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej zgodnie z zasadami tolerancji,
• dostarczanie rodzicom informacji o postępach dziecka w sposób uzgodniony z zainteresowanymi,
• informowanie rodziców o kierunkach i zakresie zadań realizowanych przez przedszkole z umożliwieniem wpływu na ich modyfikacje,
• przestrzeganie praw dziecka i zasad etyki wychowania zawartych w Konwencji Praw Dziecka i Deklaracji Praw Człowieka.

Art. 8.

Placówka gwarantuje wychowankom opiekę pedagogiczną oraz bezpieczeństwo podczas zajęć organizowanych przez przedszkole.

Rozdział 3
ORGANY PRZEDSZKOLA

Art. 9.

1. Osoba prowadząca - dyrektor Iwona Bursztyńska,
2. Dyrektor pedagogiczny,
3. Rada pedagogiczna.

Art. 10.

Do kompetencji i zadań dyrektora przedszkola należy:
• uchwalenie i nadanie statutu przedszkola,
• powoływanie i odwoływanie dyrektora pedagogicznego,
• sprawowanie kontroli nad finansami przedszkolami,
• dysponowanie środkami finansowymi placówki,
• zarządzanie majątkiem placówki,
• prowadzenie polityki kadrowej placówki,
• organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi placówki oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji,
• zapewnienie właściwych warunków pracy, bhp i ppoż.,
• współdziałanie z rodzicami, instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę przedszkola oraz instytucjami lokalnego środowiska.

Art. 11.

Do zadań dyrektora pedagogicznego placówki należy:
1. Zapoznanie kadry pedagogicznej przedszkola ze statutem placówki,
2. Przygotowanie dokumentacji stanowiącej podstawę organizacji pracy pedagogicznej placówki,
3. Ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),
4. Opracowanie nadzoru pedagogicznego na każdy rok szkolny,
5. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w przedszkolu,
6. Przedstawienie radzie pedagogicznej informacji o realizowaniu rocznego planu nadzoru pedagogicznego,
7. Gromadzenia informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania jej oceny,
8. Realizowanie uchwał podjętych przez radę pedagogiczną,
9. Wstrzymanie wykonania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,
10. Prowadzenie obserwacji,
11. Organizowanie szkoleń,
12. Prowadzenie procedur związanych z awansem zawodowym,
13. Nadzorowanie organizacji imprez przedszkolnych,
14. Reprezentowanie placówki w czasie nieobecności dyrektora,
15. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

Art. 12.

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym,
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor ds. pedagogicznych oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce,
3. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych posiedzeniach zgodnie z ustalonym harmonogramem, nie rzadziej niż raz w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego,
4. Posiedzeniom rady pedagogicznej przewodniczy dyrektor pedagogiczny,
5. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków,
6. Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane.

Do zadań rady pedagogicznej należą:
1. Poszukiwanie odpowiednich rozwiązań metodycznych
2. Pomoc koleżeńska w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych
3. Planowanie zajęć otwartych dla rodziców i nauczycieli.

Rada pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawach:
1. Zestawu programów wychowania przedszkolnego oraz zestawów podręczników,
2.Organizacji pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej,
3. Programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych prowadzonych w przedszkolu,
4. Organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5. Regulaminu rady pedagogicznej.

Rada pedagogiczna opiniuje:
1. Organizacje pracy przedszkola w danym roku szkolnym,
2. Propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom zadań dodatkowych w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

Członkowie rady pedagogicznej mają obowiązek:
1. Rzetelnie realizować zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńczej placówki,
2. Aktywnie uczestniczyć w zebraniach rady pedagogicznej,
3. Współdziałać ze sobą i tworzyć przyjazną atmosferę,
4. Składać przed radą pedagogiczną sprawozdania z realizacji przydzielonych zadań,
5. Przestrzegać uchwał i postanowień rady pedagogicznej,
6. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy we wszystkich sprawach, które mogłyby naruszyć dobro osobiste dziecka,jego rodziców także nauczycieli i innych pracowników przedszkola,
7. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady pedagogicznej.Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

Szczegółowe zasady działania rady pedagogicznej określa odrębny regulamin

Art. 13.

Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku:
• nie przestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu, regulaminu przedszkola lub podważanie jego dobrego imienia,
• zaleganie z odpłatnością za pobyt dziecka w placówce za okres dwóch miesięcy,
• nieobecności dziecka dłużej niż dwa miesiące i nie usprawiedliwienie tego faktu.

Art. 14.

Organy statutowe współdziałają ze sobą w ramach przyznanych im kompetencji dla dobra przedszkola.

Rozdział 4
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

Art. 15.

Przedszkole Niepubliczne „W Kasztanowym parku" jest placówką wielooddziałową, zlokalizowaną w jednym budynku. Zajęcia dydaktyczne i wychowawczo - opiekuńcze odbywają się w budynku przedszkola i poza jego terenem w trakcie wycieczek i spacerów.
Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

Art. 16.

1. Przedszkole jest placówką opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną zapewniającą opiekę, wychowanie i naukę dzieciom w wieku 2,5-6 lat.
2. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 2,5-6 lat.
3. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają: dzieci już uczęszczające do placówki, ich rodzeństwo, rodzeństwo absolwentów
przedszkola oraz dzieci 6 i 5-letnie.

Art. 17.

Liczba dzieci uczęszczających do oddziału nie może przekraczać 20. Oddział może funkcjonować przy niepełnej liczbie dzieci.

Art.18.

Rok szkolny rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego.

Art. 19.

1. Przedszkole organizuje zajęcia w godz. 7.00-17.00 i w tym czasie przyjmuje odpowiedzialność za dzieci.
2. Oddziały przedszkolne organizują pracę zgodnie z grafikiem pracy nauczyciela danej grupy.
3. Po skończonych godzinach pracy nauczyciela, dzieci znajdują opiekę w grupie u nauczyciela pracującego dłużej.
4. W przypadku nie zgłoszenia się po dziecko rodziców w/w czasie dziecko
pozostaje pod opieką nauczyciela.

Art. 20.

Opiekę wychowawczą nad oddziałem sprawuje nauczyciel.

Art. 21.

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z placówki osobiście przez rodziców ( opiekunów prawnych), bądź inne pełnoletnie osoby pisemnie przez nich do tego upoważnione.
2. Upoważnienie powinno zawierać: imię, nazwisko, serię i numer dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.
4. Rodzice ( opiekunowie prawni) przyjmują odpowiedzialność za
bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.

Art. 22.

1. Przyjęcia dzieci do placówki dokonuje każdorazowo dyrektorprzedszkola lub osoba do tego upoważniona..
2. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożona karta zgłoszenia – rekrutacja prowadzona jest cały rok kalendarzowy.
3. Nie przyprowadzenie dziecka do przedszkola w terminie 30 dni od daty podanej w karcie zgłoszeniowej jest równoznaczne ze skreśleniem z listy wychowanków.
4. Dyrektor zawiera z rodzicami roczną umowę.
8. Wypowiedzenie umowy przez jedną ze stron wymagane jest w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Art. 23.

Przedszkole zapewnia wyżywienie w postaci; śniadania, II śniadania, obiadu i przekąski w późnych godzinach popołudniowych.

Rozdział 5
PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH

Art. 24.

Nauczyciele zatrudniani i zwalniani są przez dyrektora przedszkola - zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami pedagogicznymi i na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. Czas pracy nauczyciela jest określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych, który ustala dyrektor w umowie o pracę. Dyrektor określa wynagrodzenie nauczycieli.

Art. 25.

Forma zatrudnienia nauczycieli to:
• Umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony,
• Umowa – zlecenie,
• Umowa z podmiotem gospodarczym.

Art. 26.

Respektowane są przepisy wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Ustawy o systemie Oświaty i Karta Nauczyciela (z uwzględnieniem artykułów obowiązujących w szkolnictwie niepublicznym).

Art. 27.

Każdy nauczyciel kontroluje miejsce pracy w którym prowadzi zajęcia zarówno w budynku jak i na terenie placu zabaw.

Art.28.

Podczas spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola dwóch opiekunów zapewnia opiekę grupie maksymalnie 15 osobowej. Do
obowiązków nauczyciela należy każdorazowe sprawdzanie stanu liczebnego grupy przed wyruszeniem z miejsca postoju i po przybyciu do celu.

Art. 29.

Do obowiązków nauczycieli należy:
1. Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo- dydaktycznej w oddziale oraz odpowiedzialność za jej jakość,
2. Realizowanie podstawowych działań przedszkola,
3. Współdziałanie z rodzicami ( opiekunami prawnymi) w sprawach wychowania i nauczania dziecka,
4. Dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
5. Otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka,
6. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji pedagogicznej,
7. prowadzenie obserwacji pedagogicznej i dokumentowanie jej,
8. Wprowadzanie zmian do swojej pracy, poszukiwanie nowych pomysłów wzmacniających aktywność dziecka oraz jego zainteresowania,
9. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w dostępnych formach,
10. Współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno - pedagogiczną.

Art.30.

W razie wypadku lub nagłej choroby dziecka każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia dyrektora oraz do udzielenia pierwszej pomocy, wezwania pogotowia i zawiadomienia rodziców dziecka.

Art. 31.

Nauczyciele mają prawo do:
• Formułowania autorskich programów nauczania i wychowania,
• Decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach kształcenia wychowanków.

Rozdział 6
PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH

Art. 32.

Pracowników niepedagogicznych zatrudnia i zwalnia – zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy- dyrektor przedszkola.

Art. 33.

Zasady wynagrodzenia określa regulamin pracy i płacy obowiązujący w Przedszkolu Niepublicznym „W Kasztanowym Parku" w Poznaniu ul. Grunwaldzka 68.

Art. 34.

Do obowiązków pracowników niepedagogicznych należy:
• Wykonywanie podstawowych obowiązków zgodnie ze szczegółowym zakresem czynności ustalonym przez dyrektora przedszkola,
• Podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,
• Wykonywanie poleceń dyrektora związanych z troską o dobre funkcjonowanie placówki,
• Troszczenie się o mienie przedszkola Każdy pracownik administracji i obsługi odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu.

Rozdział 7
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

Art. 35.

Wychowankami oddziału mogą być dzieci w wieku przedszkolnym, które przyjmowane są według kolejności zapisu.

Art. 38.

Wychowankowie mogą zostać skreśleni z listy uczestników przedszkola w przypadku gdy:
• Zachowanie dziecka wykracza poza ogólne normy funkcjonowania w grupie przedszkolnej,
• Rodzice zalegają z opłatą czesnego,
• Ukryta jest ciężka choroba dziecka lub niepełnosprawność.

Rozdział 8
RODZICE WYCHOWANKÓW

Art. 39.

Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
1. Przestrzeganie niniejszego statutu,
2. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka osobiście lub uprawnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
3. Terminowe uiszczanie odpłatności za przedszkole,
4. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
5. Współdziałanie z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenie drogi jego indywidualnego rozwoju,
6. Ubezpieczenie dziecka uczęszczającego do przedszkola od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Art. 40.

Rodzice mają prawo do:
1. Zapoznania się z programem wychowania, nauczania i opieki realizowanym w przedszkolu,
2. Uzyskania bieżącej, rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń dziecka,
3. Uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania pomocy,
4.Przekazywanie nauczycielowi oraz dyrektorowi opinii na temat pracy
placówki.

Rozdział 9
SPOSOBY FINANSOWANIA

Art. 41.

Zasoby finansowania pochodzą z czesnego – przedszkole w ramach czesnego proponuje zajęcia:
a) rytmika 2x w tygodniu maluszki-20 min., pozostałe grupy 30 min.
b) język angielski codziennie maluszki 20 min., pozostałe grupy 30 min.
c) katecheza – dzieci 5-6 letnie 1 x w tygodniu ( na pisemne życzenie rodziców),
d) wycieczki, przedstawienia teatralne, imprezy kulturalne, koncerty muzyczne, warsztaty naukowe i teatralne Przedszkole proponuje .

Za dodatkowa opłatą zajęcia z :
a) logopedii- 1x w tygodniu po 20 min.
b) gimnastyki korekcyjnej- 2 x w tygodniu po 30 min.
c) nauka tańca- 2 x w tygodniu po 30 min.
Darowizn, dotacji i innych wpływów.

Art. 42.

Zasady wnoszenia opłat przez rodziców, (prawnych opiekunów):
1. Rodzice ( opiekunowie prawni) wnoszą opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu w formie czesnego przez 12 miesięcy.
2. Dzieci uczęszczające do przedszkola w miesiącach lipiec, sierpień ponoszą pełną odpłatność za każdy miesiąc.
3. Dzieci nie uczęszczające do przedszkola w miesiącach lipiec, sierpień ponoszą odpłatność pomniejszoną ( stawkę ustala dyrektor przedszkola).
4. Wypowiedzenie umowy może nastąpić z jedno miesięcznym okresem za który rodzice ( opiekunowi prawni) są zobowiązani zapłacić.
5. Termin wnoszenia opłat z góry – 5 pierwszych dni roboczych każdego miesiąca.
6. Za nieterminowe wnoszenie opłat przedszkole nalicza odsetki ustawowe.

Art. 43.

Wysokość czesnego ustala dyrektor przedszkola.

Art. 44.

Rodzice dzieci podpisują umowę z przedszkolem i zobowiązują się tym samym do przestrzegania warunków w niej zawartych.

Rozdział 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 45.

Przedszkole używa pieczątki nagłówkowej w brzmieniu:

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE
„W Kasztanowym Parku"
60-311 Poznań, ul. Grunwaldzka 68
tel. 61 861 60 27 ; 602 397 652
NIP 779- 156-94-14
Regon 302272348

Art. 46

Decyzję o zmianach w Statucie przedszkola podejmuje jej dyrektor na wniosek Rady Pedagogicznej.

Art. 47

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem............................

 
Pobierz Statut Przedszkola PDF