Kalendarz

lipiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Ankieta

Gdzie chciałbyś pojechać na wakacje?

W góry - 66.7%
Nad morze - 33.3%
Nad jezioro - 0%
Do rodziny - 0%

Total votes: 3
The voting for this poll has ended on: 30 Kwi 2013 - 00:00

Regulamin wycieczek i spacerów

REGULAMIN
WYCIECZEK I SPACERÓW
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO
„W KASZTANOWYM PARKU"
W POZNANIU UL. GRUNWALDZKA 34 A

§ 1


1. Organizatorem wycieczek i spacerów jest Przedszkole Niepubliczne W Kasztanowym Parku".
2. Organizowanie i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i sprawności fizycznej dzieci.
3. Formy:
- spacery
- krótkie wycieczki
- wycieczki krajoznawczo-turystyczne
4. Uczestnicy wycieczek to:
- dzieci wszystkich grup wiekowych lub tylko dzieci z grupy starszej w zależności od charakteru wycieczki lub spaceru
- opiekunowie ( wg. obowiązujących przepisów) – w przypadku dzieci do 10 roku życia- liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekroczyć 15 osób np. nauczyciele, pracownicy przedszkola, rodzice.

Rozporządzenie MEN z 21 stycznia 1997 § 3 ust.3
Koszt wycieczki czy spaceru pokrywa organizator tj. przedszkole
Wyżywienie w czasie wycieczki zapewnia przedszkole
1. Program wycieczki organizowanej przez przedszkole, liczbę opiekunów oraz imię i nazwisko kierownika wycieczki zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor przedszkola. Do karty należy dołączyć liczbę uczestników wycieczki.2. Udział dzieci w wycieczkach krajoznawczo-turystycznych (dotyczy wycieczek całodziennych) wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych (rodzice, prawni opiekunowie)
3. Uczestnicy spacerów i wycieczek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 2


Cel wycieczek i spacerów

1. Organizując wycieczki i spacery:
- zapoznajemy dzieci z miejscem i celem wycieczki bądź spaceru, aby ich obserwacje i działania były świadome,
- przestrzegamy norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników,
- przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój
- dbamy o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych,
- zapewniamy pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom kontrolowane poczucie swobody,
- zapewniamy właściwą organizację, tak aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne,
- upowszechniamy różnorodne formy aktywnego wypoczynku.

§ 3

Zadania Dyrektora Przedszkola

1. Dyrektor czuwa nad prawidłową organizacją wycieczki i spaceru. Wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola, posiadających uprawnienia do kierowania wycieczkami szkolnymi.
2. Gromadzi dokumentację wycieczki (karta wycieczki, lista uczestników).
3. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, a po jej zakończeniu dokonuje rozliczenia.
4. Organizuje transport i wyżywienie.

§ 4

Zadania kierownika wycieczki

1. Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki, Opracowuje zasady panujące na wycieczce i zapoznaje z nimi wszystkich uczestników.
2. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.
3. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.
4. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.
5. Dokonuje podziału zadań wśród uczestników.

§ 5

Zadania opiekuna wycieczki

1. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi.
2. Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki
3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
4. Nadzoruje wykonywanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom.
5. Zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy przedszkolaków przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania,
przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
6. Wykonuje też inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

§ 6

Zadania dzieci - uczestników wycieczki oraz Rodziców

1. Rodzice sygnalizują wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości związane z jazdą dziecka autokarem.
2. Dzieci przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami.
3. Reagują na umówione sygnały np. podczas zbiórek.
4. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, skansenach i rezerwatach przyrody np. las.
5. Życzliwie i ufnie odnoszą się do opiekunów.
6. Dzieci starsze pomagają młodszym.
7. Pamiętają o zachowaniu porządku i ustalonym przez opiekunów miejscu na odpadki.
8. Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.
9. Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

§ 7


Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek i spacerów

1. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo przedszkolaków podczas wycieczek są: kierownik wycieczki oraz opiekunowie grup.
2. Miejsce zbiórki przedszkolaków (rozpoczynającym i kończącym) jest plac przedszkolny. Przedszkolaki udają się do domu wyłącznie pod opieka rodziców.
3. W trakcie przygotowań do wycieczki jej kierownik powinien zapoznać uczestników z zasadami bezpieczeństwa podczas wyjazdu i
warunkami ich przestrzegania

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Podstawy prawne:
Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych... (Dz.U. z 2003r. nr 6, poz 69)
Rozporządzenie MEN z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku... (Dz.U. z 1997 nr 12, poz 67)
Rozporządzenie MENiS z listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu i organizowania... (Dz.U. Z2001 r. nr 135, poz 1516)
Rozporządzenie MENiS z 2 marca 2004r. W sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego... (Dz.U. Z 2004r. nr 25, poz. 220)
Rozporządzenie MEN z 12 września 2001r. W sprawie szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji (Dz.U. Z 2001r. nr 101, poz. 1095)
Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 1991r. nr 95, poz 425 z późniejszymi zmianami)

Pobierz regulamin PDF